REKRUTACJA 2024/2025

Śląski Kurator Oświaty Znak sprawy: WE-KZ.537.1.2024 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

podaje terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

 

Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 5 i   Szkoły Branżowej I stopnia Nr 2 mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

Logowanie do strony rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl

 

Technikum nr 5

 • technik ekonomista (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych(przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia)
 • technik organizacji turystyki(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia)
 • technik hotelarstwa(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia)

Szkoła Branżowa I st. Nr 2

 • kucharz
 • kelner

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolnym 2023/2024

 • Od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna)
 • Od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
 • 12 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowania na bezpłatne badania lekarskie wydawane są przez szkołę)
 • 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Pobierz:  Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2024/2025

                  (https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rekrutacja/)

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry –17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Język obcy

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Biologia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (maksymalna ocena)

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

3 punkty

 

 

Dodatkowe punkty za udział w konkursach określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (pełna treść rozporządzenia na stronie MEiN)

18 punktów

Punkty za egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

- język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

- matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

- język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,

100 punktów

 

 

Maksymalnie 35 punktów

 

 

Maksymalnie 35 punktów

 

Maksymalnie 30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

       

 

Dodatkowe dokumenty które należy złożyć (składają tylko kandydaci przyjęci do szkoły):

- dwie fotografia (podpisane – imię i nazwisko)

- karta zdrowia

- opinie i orzeczenia, w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, opinie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o odebraniu praw rodzicielskich jednemu z rodziców lub orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Dane osobowe dzieci rekrutujących się do szkoły, ich rodziców oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • art. 9 ust. 2 lit h RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

c)        podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,

5. Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Natomiast, dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły przechowywane będą przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wzniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b)       do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)        do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d)       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)       do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkoły,   konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie,

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.